V-系列,压力及流量控制阀

  • 所有阀的额定工作压力均为700bar
  • 所有的接口都带NPTF螺纹以防止在额定压力下泄露
  • 所有的阀均进行防腐蚀涂漆、涂层或电镀处理
液压符号 型号 螺纹
NPTF
操作压力
bar
V-82
V-182
V-8F
3/8"
1/4"
3/8"
0-700
0-700
0-700
V-91 1/2" 0-700
V-10 1/2" 0-700
V-17 3/8" 0-700
V-42 3/8" 0-700
V-66
V-66F
V-66NV *
3/8"
3/8"
3/8"
0-700
0-700
0-700
V-152
V-152NV *
3/8"
3/8"
55-700
55-700

V-161 3/8" 140-700